ODEZWA PRZEDWYBORCZA 2018

logo_zwiazek_podkowian (1)STANOWISKO W SPRAWIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018.

Zbliżają się wybory do nowej kadencji samorządu w naszym Mieście Ogrodzie Podkowie Leśnej na lata 2018-23. Jako obywatele i wyborcy wyrażamy oczekiwania i postulaty skierowane do przyszłych Radnych i Burmistrza.
Jesteśmy małą gminą, ale nie taką, jak każda inna.

Wyróżnia Nas tradycja największego z polskich miast ogrodów. Mamy za sobą ponad 90 lat istnienia i zgromadzony zasób dorobku materialnego, społecznego oraz twórczego naszych mieszkańców dzięki poziomowi ich kultury i wykształcenia. Wyróżnia nas także stan środowiska Podkowy Leśnej – decyduje o nim dbałość właścicieli posesji o standard swych posiadłości; zachowany drzewostan i architektura willowa – zabytkowa oraz modernistyczna; również – dobry stan samorządowych instytucji kultury i oświaty; aktywność stowarzyszeń i organizacji. Ale przede wszystkim wyróżnia Nas zaangażowanie obywateli we wspólne sprawy. Jesteśmy gminą o najwyższych wskaźnikach frekwencji wyborczej.
Nasza miejscowość zasługuje na to, by mieć władze samorządowe na poziomie, a nie administrację gminną ! Podkowa powinna mieć Burmistrza-Partnera, a nie Zarządcę.
Szanujemy zasadę kontynuacji celów i ciągłości zadań samorządu.

Wobec ustępujących władz samorządowych możemy zanotować osiągnięcia i pozytywy – lecz większość inwestycji miejskich było kontynuowane dzięki dokumentacjom i planom wykonanym w ubiegłej kadencji. Oczekujemy, że nowe władze Samorządu będą respektować MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO oraz w pełni społecznie opracowaną i aktualizowaną STRATEGIĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Miasta Ogrodu 2014 -22.
Istniejące plany rozwoju muszą być realizowane w sposób zrównoważony i bardziej konsekwentnie, niż dotychczas. Inwestowanie bez racjonalnego planowania jest głównie „realizacją budżetu” i bieżących postulatów radnych oraz polityki aktualnego burmistrza. Obszaru Podkowy Leśnej nie wolno traktować jako „otwartych terenów inwestycyjnych” w „przestrzeni miejskiej”, gdyż cały obszar gminy jest wpisany do rejestru zabytków. Przeciwnie – walory miasta ogrodu, które posiadamy powinny być nie tylko zachowane i chronione, ale wzbogacone. Oczekujemy, że aktualizowane Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania będzie utrzymane w duchu trwałości układu urbanistycznego, z zachowaniem naturalnych zasobów środowiska oraz dotychczasowych normatywów działek i ich zabudowy. Celem jego jest zachowanie Podkowy jako miejsca przyjaznego i dogodnego do zamieszkiwania dla rodzin.
Ponadto oczekujemy :
– dokończenia rewaloryzacji Parku Miejskiego wraz z jego otoczeniem (nie tylko stawu) pod kątem rekreacyjno – sportowym z uwzględnieniem jego wartości jako Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego
– podjęcia planu ochrony i zagospodarowania rekreacyjno – turystycznego Lasu Młochowskiego oraz jego rezerwatów; ustanowienia w Urzędzie Miasta stanowiska fachowego nadzoru nad terenami leśnymi gminy
– zrekompensowania dotkliwych ubytków drzewostanu wyciętego pod inwestycje i ścieżki rowerowe oraz profesjonalnej i systematycznej pielęgnacji starodrzewu i nowych nasadzeń
– przyjęcia planu układu komunikacyjnego, uporządkowania i regulacji ruchu kołowego, parkowania oraz ruchu pieszego i rowerowego – to zadanie oczekuje pilnego rozwiązania
– odtworzenie drożności istniejących ciągów pieszych i rekultywacji istniejących traktów spacerowych, połączenia ścieżek w szlaki rowerowe, dosadzenia szpalerów zieleni
– zagospodarowania terenów i obiektów komunalnych zgodnie z planem i strategią rozwoju (willa Jukawa, teren b. MOK, działka Jelenia 19/21, otoczenie Urzędu Miasta).
Podkowa Leśna oczekuje Burmistrza-Gospodarza, a nie wyłącznie Burmistrza – Inwestora dróg;
Markę Podkowy Leśnej budują nie same walory Natury i Urbanistyki i, ale przede wszystkim – Kultura i aktywność mieszkańców.

Ambicją nowej kadencji samorządu powinno być postawienie na najwyższym poziomie instytucji oświatowych – Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Warszawy, Przedszkola oraz wykreowanie Ogólnokształcącego Liceum z klasami profilowanymi humanistyczno – artystycznymi i ekologicznymi. Także – większe wsparcie finansowe działalności Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, rozwój Biblioteki Podkowiańskiej im. Poli Gojawiczyńskiej, wzmocnienie oddziaływania Muzeum Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów na mieszkańców PODKOWY.
Kulturowy i społeczno-integracyjny dorobek lokalnych imprez, uroczystości i festiwali (Autosacrum, Rowerosacrum, Otwarte Ogrody, EDD, cykliczne imprezy muzyczne, sportowe) należą do dorobku całej zbiorowości Podkowian. Są one zwłaszcza zasługą jej organizatorów, stowarzyszeń i podmiotów społecznych, których działalność wymaga większego szacunku i zaufania oraz wsparcia z funduszów gminy.
Gospodarowanie majątkiem i budżetem gminy powinno być stabilne, transparentne, stać się czytelne dla mieszkańców. Dotyczy bowiem wspólnotowej własności, praw właścicielskich ogółu obywateli i zagospodarowania ich podatków. Budżet miasta powinien być planowany i realizowany w zgodzie z potrzebami ogółu, a nie partykularnymi interesami poszczególnych grup mieszkańców lub pomysłami urzędników. W większej części powinien stać się budżetem obywatelskim. Obrót działkami i terenami z zasobu komunalnego gminy oraz zamówienia publiczne powinny być poddane kontroli i podporządkowane wyartykułowanym publicznie planom. Nakłady na inwestycje drogowe powinny być realistyczne, trafniejsze i podporządkowane budżetom – bieżącym i przyszłym.
Działalność Rady Miasta mijającej kadencji oceniamy jako spolegliwą, a równocześnie pełną wewnętrznych konfliktów, nastawioną przede wszystkim na negatywną ocenę działań poprzednich samorządów; ponadto niedostatecznie kompetentną, zbiurokratyzowaną i formalną. Większość radnych ograniczała swoją aktywność do uczestnictwa w sesjach i posiedzeniach komisji. Nie udzielając się w życiu społecznym i kulturalnym jest oderwana od kontaktu ze społecznością sąsiedzką i od oczekiwań mieszkańców. Nowa Rada powinna składać się z kreatywnych liderów bezpośrednio zaangażowanych w życie Miasta Ogrodu. Powinna być bardziej reprezentatywna, otwarta i uspołeczniona, umiejąca wykorzystać wiedzę i doświadczenie szerszego grona fachowców różnych specjalności spośród mieszkańców.
Nadchodzące wybory samorządowe nie mogą się stać okazją do powtórzenia agresywnej krytyki poszczególnych osób, napastliwych i piętnujących ocen konkurencyjnych kandydatów. Nie popieramy i nie akcepujemy kandydata/ów/, którzy będą ubiegać się o mandat dzięki takim metodom prowadzenia kampanii.
Następne pięć lat kadencji nowego samorządu w naturalny sposób wiążą się z oczekiwaniem pozytywnych zmian. Wspólną szansą obywateli i władz Miasta Ogrodu jest wykorzystanie swego potencjału i dobrej koniunktury w kraju.
Zadaniem wspólnoty mieszkańców jest, utrwalenie podstawowej zdobyczy cywilizacyjnej naszej miejscowości – zdolności do ochrony warunków dobrego życia i zamieszkiwania, zapewnienie dobrostanu mieszkańców, polepszenie klimatu współżycia, sprawnej administracji lokalnej i powiatowej, integracji i współpracy ogółu obywateli i organizacji pozarządowych.
Ze swej strony deklarujemy działanie na rzecz samorządności, demokracji lokalnej, integracji, rozwoju instytucji i inicjatyw społecznych, współdziałania stowarzyszeń pozarządowych
.

PODKOWA LEŚNA, październik 2018.¬¬

Dodaj komentarz