Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W ślad za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych stowarzyszenie Związek Podkowian informuje o zasadach przetwarzania pani/pana danych osobowych oraz o przysługujących pani/panu prawach (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Za dane osobowe zwykłe uznaje się: imię, nazwisko, pesel, płeć, nr telefonu, adres pocztowy i e-mail /…./. Za dane wrażliwe uznaje się wizerunek tj dane biometryczne /…/.

I. Wskazanie administratora
Administratorem pani/pana danych osobowych jest Zarząd stowarzyszenia Związek Podkowian, adres: 05-807 Podkowa Leśna, ul Lilpopa 18, zapisanego w rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000129269.

II. Cele przetwarzania pani/pana danych osobowych : Stow. Związek Podkowian przetwarza Pani/Pana dane osobowe zwykłe jak nast.:
(1) w celu realizacji obowiązku podatkowego wynikającego z podpisanej umowy o wykonanie dzieła / zlecenia,
(2) W celu przygotowania i organizacji zdarzeń wynikających ze statutu stow. Związek Podkowian – (korespondujących z katalogiem obszarów pożytku publicznego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003r). Stow. Związek Podkowian przetwarza Pani/Pana dane osobowe wrażliwe jak nast.:
(3) wizerunek – dane tj biometryczne – w celu wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych stow. Związek Podkowian: plakaty, ulotki, książki i albumy – związane z działalnością społeczną i kulturalną realizowaną przez panią/pana we współpracy ze stowarzyszeniem Związek Podkowian.

III. obowiązek podania danych osobowych stowarzyszeniu Związek Podkowian
Podanie przez panią/pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy zlecenia / o dzieło; wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych stowarzyszenia. .
Brak podania przez panią/pana wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia informacji na temat pani/pana udziału w imprezach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez stow. Związek Podkowian.
Podanie przez panią/pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy ze stowarzyszeniem.

IV. Informacje o odbiorcach pani/pana danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, pani/pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
(1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, Główny Urząd Statystyczny, .
(2) organizacjom grantowym współfinansującym spektakle teatralne i imprezy społeczno-kulturalne,
(3) wizerunek – jako element materiałów promocyjnych – publiczności spektakli i widowisk w których pani/pan biorą udział jako aktorzy/ muzycy/ uczestnicy organizowanych przez stow. Związek Podkowian spektakli i innych imprez społeczno-kulturalnych.

V. okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, tj. w zakresie realizacji zawartej przez panią/pana ze stow. Związek Podkowian umowy/porozumienia odnośnie udziału w spektaklu/imprezie, do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa ,
a w przypadku wyrażenia przez panią/pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy – do czasu wycofania tej zgody.

VI. prawa osoby, której dane dotyczą
Wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez stow. Związek Podkowian, przysługują następujące prawa:
(1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
(2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
(3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”)
(4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim udzieliła pani/pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje pani/panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Stow. Związek zastrzega, że nie jest możliwe wycofanie przez panią/pana zgody na wykorzystanie wizerunku – w postaci rejestracji fotograficznej lub filmowej – w przypadku zamieszczenia tegoż w wydawnictwach które zostały rozdysponowane.

VII. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie
przez stowarzyszenie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje pani/panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Oswiadcz. o wyraż. zgody na gromadz.przez ZP d.osobowych_CZŁONEK

Dodaj komentarz