Statut

ZP STATUT- wrzesień 2022

Rozdział  1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Związek Podkowian”, a w dalszej części Statutu nazywane jest Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia w języku angielskim brzmi  „Federation of Podkovians”.

§  2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Podkowa Leśna.

§ 3
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jego granicami.

§ 4
Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 6
Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział  2
Cele  Stowarzyszenia

§ 8
I. Celem Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie idei samorządności w życiu społecznym i gospodarczym,
2) dbanie o zachowanie tożsamości historycznej i  kulturowej Podkowy Leśnej,
3) inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej i edukacyjnej,
4) wspieranie działań proekologicznych oraz prospołecznych,
5) wspieranie inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo w mieście,
6) propagowanie sportu, aktywnego spędzania czasu i rekreacji,

II. Stowarzyszenie realizuje swe cele m.in. poprzez:

 1. działalność związaną  z  promocją i organizacją imprez sportowych    PKD  93.1
 2. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych -PKD 85.51.Z
 3. pozaszkolne formy edukacji artystycznej, architektonicznej –PKD 85.51.Z
 4. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z
 5. organizowanie odczytów, debat, koncertów – mających na celu propagowanie zadań określonych  statutem,
 6. współpracę z innymi organizacjami mającą na celu realizację założeń statutowych  Stowarzyszenia.
 7. pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (ekologia, historia) PKD 85.59.B
 8. wydawanie i rozpowszechnianie książek   PKD 58.11.Z
 9. pozostała działalność wydawnicza  PKD 58.19.Z
 10. wydawanie  czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14
 11. działalność portali internetowych, Facebookiem, Youtube PKD 63.12.Z
 12. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych PKD 90.01.Z

III. Działalność w zakresie określonym w ust. II prowadzona jest jako działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna.
Dochód uzyskany z działalności statutowej odpłatnej służy realizacji zadań określonych w ust II.

Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.

§ 10
Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, mieszkająca w Podkowie Leśnej lub nie mieszkająca, ale związana z życiem miasta mająca ukończone 16 lat, która zobowiąże się do akceptacji celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację członkowską.

O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie deklaracji złożonej przez osobę zainteresowaną i zawierającej pisemną rekomendację dwóch członków  Stowarzyszenia.

Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o odmowie przyjęcia. Uchwala Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 11
Członkostwo honorowe nadawane jest przez Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 12
Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zdeklarują poparcie finansowe lub w inny sposób przyczynią się do realizacji celów Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna usytuowana w Podkowie Leśnej lub poza nią.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  – wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
  – uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia
  – zgłaszać wnioski dotyczące prac Stowarzyszenia,
  – korzystać z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi posiadają prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
 3.  Członkom wspierającym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brać czynny udział w pacach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie,
2) skreślenia z listy członków za niepłacenie składek
3) wykluczenia na skutek nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwal władz,
4) śmierci.

§ 16
Od decyzji Zarządu w przedmiocie skreślenia i wykluczenia przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania. Uchwala Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział  4
Władze  Stowarzyszenia

§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 18
Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 19
Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.

§ 20
Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 21
Walne Zebranie wszystkich członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane co najmniej raz w roku.

§ 22
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków poprzez pełnomocnika, jak również może upoważnić takiego pełnomocnika do głosowania w swoim imieniu. Zakres uprawnień nadany pełnomocnikowi określa pełnomocnictwo, które powinno być przedstawione w formie pisemnej Zarządowi ZP najpóźniej w dniu zwołanego Walnego Zebrania Członków. Pełnomocnictwo musi zawierać informację o zakresie czynności do jakich upoważniony zostaje pełnomocnik, imię i nazwisko mocodawcy, imię i nazwisko pełnomocnika, numer dowodu osobistego pełnomocnika oraz datę.

Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania jego członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
2) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
4) Wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności finansowej Stowarzyszenia.
5) Udzielenie, po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej, absolutorium Zarządowi.
6) Rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia.
7) Nadawanie członkostwa honorowego.
8) Uchwalanie zmiany Statutu.
9) Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia.
10) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
11) Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
12) Rozpatrywanie odwołań członków od uchwal Zarządu i skarg na działalność Zarządu.
13) Podejmowanie uchwal o powołaniu przez Stowarzyszenie innych organizacji.

§ 25

 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania członkowie powiadamiani są przez Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem ogłoszeniem umieszczonym na stronach  internetowych Stowarzyszenia oraz pocztą elektroniczną na adresy podane przez członków. Na życzenie poszczególnych członków Zarząd przesyła zawiadomienie pocztą papierową pod wskazane przez nich adresy.
 2. Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami zapowiedzianymi w ogłoszeniu o zwołaniu. W drodze uchwały może skreślić lub zmienić planowaną kolejność punktów porządku obrad.
 3. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie Stowarzyszenia oraz członkowie wspierający reprezentowani przez osoby upoważnione

§ 26
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej l/3 liczby członków Stowarzyszenia.

§ 27
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

 1. Zarząd składa się z 4 – 6 osób wybieranych przez Walne Zebranie.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
 3. Do Zarządu mogą być wybrane wyłącznie osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 29

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
  1) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia.
  2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
  3) Nadzorowanie działalności gospodarczej.
  4) Zwoływanie Walnych Zebrań.
  5) Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań w jego imieniu.
  6) Realizacja uchwalonego przez Walne Zabranie programu Stowarzyszenia oraz innych  uchwał Walnego Zebrania.
  7) Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa
  – oraz
  a. ustalania wysokości składek członkowskich na wniosek   członków  zainteresowanych ich obniżeniem,
  b. w szczególnych przypadkach na uzasadnioną prośbę członka (pisemną lub ustną)
  – czasowego lub całkowitego zwolnienia z płacenia składek,
  – obniżenia wysokości składki.
 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest przewodniczący Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.

§ 30
Zarząd porozumiewa się w sprawach bieżących za pomocą maili i zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 31
Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

§ 32
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

§ 33
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
1) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
2) Prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich.

§ 34
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 35
Szczegółowe zadania i formy działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie.

Rozdział  5
Majątek  Stowarzyszenia

§ 36
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 37
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) dotacje i subwencje,
3) wpływy i dochody z działalności statutowej.
4) zapisy i darowizny,
5) dochody z działalności gospodarczej, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 38
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

Rozdział  6
Zmiana  Statutu  i  rozwiązanie  Stowarzyszenia

§ 39
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 40
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie wybiera Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Uchwała o likwidacji Stowarzyszenia określa cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

§ 41
O wszelkich zmianach treści niniejszego Statutu Zarząd powiadomi w terminie 14 dni organ rejestrowy.

Podkowa Leśna, 10 września 2022