AKTUALNOŚCI

Z wielkim smutkiem żegnamy

Profesora Krzysztofa Domaradzkiego

architekta, urbanistę
mieszkańca Podkowy Leśnej
członka Związku Podkowian

Odszedł od nas 26 czerwca 2020

Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, Krzysztofie. Zachowamy w pamięci Twoją życzliwość, zaangażowanie w sprawy miasta i niespotykaną odwagę nazywania rzeczy po imieniu. Zapamiętamy, z jak niezwykłą kulturą i klasą traktowałeś opinie innych, z jakim zainteresowaniem przysłuchiwałeś się dyskusjom o Podkowie Leśnej – a rozmowy o mieście można było prowadzić z Tobą bez końca. I tak wielu rozmów – spokojnych, refleksyjnych, wielowątkowych – nie zdążyliśmy przeprowadzić…
Zostajemy ze słowami, które przyświecały Twojemu myśleniu również o naszym Mieście-Ogrodzie:

„Typowa dla obecnych czasów łatwość przepływu informacji, a więc również idei i projektów, sprzyja uniformizacji rozwiązań przestrzennych i architektonicznych. Tym samym powstająca przestrzeń miejska traci związki z tradycją i tworzy formy bezosobowe, pozbawione cech indywidualnych lub też obce kulturowo i niezwiązane z charakterem miasta. Miasto przestaje być postrzegane jako zjawisko z dziedziny kultury, a wartości kulturowe w przestrzeni zaczynają być sprowadzane do ochrony tego, co pozostawiły po sobie ubiegłe stulecia”.

—————————————————–

15 czerwca 2020 w 30-lecie samorządu Miasta Ogrodu PODKOWA LEŚNA

Okrągła rocznica Ustawy o samorządzie lokalnym (1990) skłania do refleksji nad tym, co stało się z ideą i praktyką samorządów w trakcie minionych 30 lat, w epoce „III RP.”?
W szczególności – refleksji krytycznej nad tym, jak skutkował rozwój samorządu w naszym Mieście Ogrodzie i jak znajdujemy dzisiaj stan naszej samorządności?
W 30-lecie samorządu
Stowarzyszenie Związek Podkowian w roku 2020 obchodzi 20 lecie swego istnienia i działalności. Na ten temat opublikujemy niebawem szerszą wypowiedź poprzedniej Prezes naszego stowarzyszenia, Ewy Domaradzkiej.
————————————————————————

Realizację tegorocznych, zróżnicowanych tematycznie, projektów społecznych stowarzyszenia staramy się sfinansować, jak zawsze, z udziałem dotacji zewnętrznych.
Od nowego roku członkowie n/organizacji złożyli wnioski w czterech konkursach dla NGO; jednak ponad dwu-miesięczna przerwa – jaka nastąpiła w rozstrzyganiu konkursów (a nawet wręcz na ich zawieszeniu – jak np. w marcu Podkowie Leśnej) w zw. z sytuacją pandemii, spowodowała opóźnienia w ogłaszaniu wyników, konieczność rekonstrukcji harmonogramów realizacji w przypadku przyznanych dotacji etc.
Jednak już ruszamy, z dbałością o przestrzeganie zasad dystansu społecznego obowiązującego w dalszym ciągu w kraju, w miejscach publicznych.
Poniżej nasze zaproszenie do uczestnictwa w Warsztatach Scenopisania, które są częścią większego projektu zatytułowanego MIĘDZY POKOLENIAMI, MIĘDZY SŁOWAMI. Projekt jest realizowany ze współfinansowaniem przez MRPiPS, w ramach wieloletniego programu ASOS 2020. To już drugi raz stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie ze środków rządowych, przeznaczonych na realizację programów społecznych. (po raz pierwszy był to projekt dwu-letni, w latach 2012-2013). Zapraszamy chętnych.

————————————————-
STERFA PŁATNEGO PARKOWANIA W PODKOWIE LEŚNEJ
W związku z planem podjęcia na Sesji RM w dniu 28.05.2020 uchwały „W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie (…)”, Zarząd Stowarzyszenia Związek Podkowian po zapoznaniu się z materiałami przygotowanymi na Sesję i wysłuchaniu wypowiedzi Burmistrza w dniu 27 maja 2020 roku uważa, że w tej sprawie jeszcze powinny się odbyć społeczne konsultacje, w których mogliby wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta. Wg informacji Pana Burmistrza konsultacje odbywały się już od 2015r i już był czas na zapoznanie się z problemem.
Postulowaliśmy pismem do Przewodniczącego Rady Miasta: zdjęcie tego punktu z programu sesji (28 maja 2020) i przeprowadzenie konsultacji społecznych w trybie określnym w Regulaminie określającym zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. Nasz postulat nie został przyjęty przez Radę Miasta /Pan Przewodniczący Rady Miasta wstrzymał się od głosowania popierając tym nasze prawo do społecznej dyskusji/ i Uchwała została podjęta.
Treść uzasadnienia dla podjęcia ww uchwały, która znajduje się w materiałach dla Radnych, jest naszym zdaniem dyskusyjna i dalece niewystarczającą wobec tak poważnych zmian w organizacji naszego życia, m.in. dlatego, że:
a. Brak jest uzasadnienia ekonomicznego proponowanej inwestycji
b. Sprawy publicznych miejsc parkingowych są całkowicie nie uporządkowane, np. brak jest parkingu z prawdziwego zdarzenia na ulicy Lotniczej (gdzie jest Planowane SPP), na ulicy Miejskiej, na ulicy Świerkowej , Akacjowej i Świerkowej oraz przy stacji Podkowa Wschodnia i Zachodnia
c. Wprowadzenie SPP tylko w rejonie Podkowy Głównej w sposób automatyczny spowoduje parkowanie nieograniczone w okolicach stacji Podkowy Wschodniej i Zachodniej
Program wprowadzenia Systemu Płatnego Parkowania/SPP/ jest programem wieloletnim wymagającym konsultacji z mieszkańcami poszczególnych ulic, zabezpieczenia funduszy na ten cel a przede wszystkim zbudowania nowych miejsc parkingowych i konsultacji społecznych w sprawie metody pobierania opłat i ich egzekwowania/ aby nie obciążały zbytnio budżetu miasta/.

———————————————————————————————-

———————————————————————————————-
Podkowa bez Smogu

Zarząd naszego Stowarzyszenie z dużym zainteresowaniem zapoznał się z materiałami przygotowanymi przez Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu dotyczącymi ograniczenie zanieczyszczenia powietrza trapiącego sezonowo miasto.
Mieszkańcy Podkowy Leśnej, zrzeszeni w grupie Podkowa bez Smogu, przygotowali projekty dwóch uchwał, których celem jest ograniczenie problemu zanieczyszczeń powietrza. Treść jednej z nich jest o tyle nietypowa, że zwraca uwagę przede wszystkim na zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania drewna, odbywającego się przede wszystkim w należących do mieszkańców kominkach. To właśnie one, zdaniem aktywistów Podkowy bez Smogu, w głównej mierze odpowiadają za problem z jakością powietrza w mieście. Stowarzyszenie Podkowa bez Smogu proponuje by w przypadku utrzymującego się wysokiego poziomu zanieczyszczeń, władze zabraniały palenia w kominkach przez 12 godzin.
(Więcej szczegółów na temat tej inicjatywy oraz tekst obydwu projektów uchwał można przeczytać na stronie Smoglab.)
Informacje tam przedstawione zmuszają do refleksji na temat źródeł uzyskiwania ciepła w naszych domach. Cieszy nas, że wśród mieszkańców Podkowy Leśnej są ludzie, którym zależy na podnoszeniu jakości życia w naszym mieście-ogrodzie.
Popieramy wszelkie działania edukacyjne w zakresie starań o czyste powietrze skierowane zarówno do dorosłych ale w szczególności do dzieci i młodzieży.
Natomiast w sprawie szczegółowych zapisów obu uchwał uważamy, że powinny być one wypracowane w trybie konsultacji społecznych – samorządu z mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Byłoby to ważne narzędzie edukacyjne, zarówno w zakresie poszerzania wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza, informacji o obowiązujących przepisach lokalnych i ponadlokalnych jak i w zakresie budowania postaw obywatelskich.
——————————————————————————————-

Aleja Lipowa

Podkowiańska Aleja Lipowa liczy sobie ponad 130 lat. Jest o kilkadziesiąt lat wcześniejsza, niż projekt Miasta Ogrodu. Jest ona obiektem o znaczeniu historycznym z punktu widzenia jego krajobrazu zabytkowego. Wpisana do rejestru zabytków wraz z całą Podkową Leśną i jej drzewostanem jest ponadto Pomnikiem przyrody, chronionym prawnie.
O jej unikalnym charakterze przesądza to, że stanowi szlak trój-szpalerowy i dwu-traktowy nie spotykany nigdzie indziej. Jest to świadectwem wyobraźni Lilpopów jako właścicieli majątku Wilhelmów (ówczesnego osiedla domków „Stanisławów”) i zarazem rozmachu w kreowaniu przestrzeni.
Aleja Lipowa jest elementem konstruktywnym planu i znakiem rozpoznawczym krajobrazu Miasta Ogrodu. Stanowi ona uczęszczany trakt komunikacji pieszej i najbardziej ulubione miejsce spacerów. Ale także jest ozdobą krajobrazu i przedmiotem dumy jego mieszkańców. Zmiana charakteru tej alei, zagrożenie trwałości i niepowtarzalnej urody jej drzew byłoby próbą oszpecenia wyglądu i zniekształcenia unikalnej tradycji miejsca.

prof. Andrzej Tyszka

(ur. 1934) podkowianin i mieszkaniec Podkowy Leśnej od urodzenia, polski socjolog kultury, działacz opozycji w PRL, internowany w czasie stanu wojennego, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu książek o kulturowym, społecznym, obywatelskim dziedzictwie Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej, m.in. „Żyjąc wśród leśnych ogrodów”, emerytowany wykładowca akademicki, w tym także wykładowca słynnego Towarzystwa Kursów Naukowych, które na początku 1978 r. założyła grupa intelektualistów związanych z opozycją polityczną, uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
——————————————————————————————
Czy nasza Aleja Lipowa odchodzi ?

Aleja Lipowa jest charakterystycznym elementem krajobrazu i tożsamości przestrzennej Podkowy Leśnej i zawsze funkcjonowała jako miejsce spacerów przyjazne dla spacerów rodzinnych z dziećmi w wózkach, na rowerach i pieszych ze względu na swoją szerokość i rosnące stare drzewa.
Wykonany projekt całkowicie zmienia charakter zabytkowej przestrzeni publicznej jaką do tej pory stanowiła Al. Lipowa. Aleja ta zawsze funkcjonowała jako jednoprzestrzenny ciąg pieszo-rowerowy.
Projektowany podłużny podział na chodnik i ścieżkę rowerową uważam za wyjątkowo niekorzystny za względów krajobrazowych, funkcjonalnych i estetycznych.
Jednocześnie utwardzona i zniwelowana ścieżka rowerowa, będzie prowokowała do szybkiej jazdy, co przy wąskim chodniku będzie stwarzać niebezpieczeństwo kolizji.
Cały projekt ma charakter technicznego projektu drogowego, w którym problemy krajobrazu, charakteru i tradycji miejsca nie zostały uwzględnione.
Trzeba pamiętać, że Aleja Lipowa jest przede wszystkim ważną przestrzenią publiczną i powinna być traktowana bardziej jako projekt krajobrazowo-architektoniczny zachowujący zabytkowy charakter miejsca niż jako typowy projekt drogowy – co wymaga udziału architekta, architekta krajobrazu, dendrologa. Zespołu specjalistów, którzy mają doświadczenia w rewitalizacji tego typu przestrzeni publicznych.
Przedstawiony projekt to kolejna zmiana charakteru naszego miasta-ogrodu, która w arogancki sposób ingeruje w jego genius loci, który mimo trudnej historii udało się zachować przez ponad 90 lat.

dr hab. inż. arch. Krzysztof Domaradzki

(ur. 1945) – architekt i urbanista, mieszkaniec Podkowy Leśnej.
Autor zrealizowanych koncepcji przebudowy ulic Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Współautor wielu planów zagospodarowania przestrzennego w Warszawie i projektów osiedli w miejscowościach podwarszawskich. Adiunkt w Pracowni Urbanistyki Stosowanej Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.W 2016 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i naukowo-dydaktycznej w dziedzinie architektury, za wkład w promowanie problematyki tożsamości historycznej stolicy”

—————————————————————————

Oto kilka zdjęć z premierowego przedstawienia na U.O.POKOLENIA, które miało miejsce 18 grudnia 2019r – autorka zdjęc E.Golis.
Nieformalna Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI
z a p r a s z a
na premierę spektaklu według jednoaktówki Aleksandra Fredry „Zrzędność i Przekora” w reżyserii Marcina Masztalerza
18 grudnia 2019 r. o godz. 11.00
do Pałacyku Kasyno w Podkowie Leśnej
wstęp wolny

Między Słowami, Boy i czarodziej Fredro
Ilekroć pojawi się sztuka z dawnego repertuaru, sztuka kostiumowa […] nieodmiennie czyta się w rozrzewnionej krytyce dytyramb o złotych polskich sercach, zacnym obyczaju, prostym nieskomplikowanym życiu, czystej atmosferze etc. Nie obywa się też bez przycinków pod adresem naszej epoki, znieprawionej, zmaterializowanej, niezdolnej do ideałów. Ciekawy psychologicznie fakt, świadczący, że ludzi w kostiumach ogląda się jakby innymi oczyma. Pospolita gąska ubrana w organtynową sukienkę staje się wcieleniem niewinności; stary piernik ustrojony w tabaczkowy surdut z aksamitnym kołnierzem ma zawsze „złote serce”. Przeszłość ma w sobie jakiś mistyczny czar, który wszystko oczyszcza. […] Cóż dopiero gdy chodzi o takiego czarodzieja jak Fredro, który słońcem swego humoru wszystko potrafi opromienić! Kąpiemy się w tym słońcu, zapominając na chwilę, że to życie, które ono ozłaca, nie ma w sobie doprawdy nic, nad czym by się warto było roztkliwiać…
Damy i huzary (w setną rocznicę premiery — Warszawa, Teatr Narodowy, 1925)

[w]: Tadeusz Boy-Żeleński Obrachunki fredrowskie

Odczytując Fredrę w roku 2019 nie sposób pominąć recenzji, którą napisał Boy-Żeleński sto lat temu, jako komentarz do twórczości odległej znów – o nieomal wiek – od Fredrowskiej. Również dlatego twórcy niniejszego spektaklu akcję Zrzędności i przekory z przekonaniem przenieśli o prawie całe stulecie: z pierwszej połowy wieku XIX w dwudziestolecie międzywojenne.
Podobnie jak w czasach Fredry kulturowa i społeczna rola kobiety była wtedy wciąż jeszcze ściśle określona przez tradycję i obyczaj, lecz nadciągająca po pierwszej wojnie światowej rewolucja obyczajowa już dawała się zauważyć. Objawiała się m.in. emancypacją i wołaniem o równouprawnienie kobiet. Te zmiany przebiegały często dramatycznie i zaiste: trudno było się nad nimi „roztkliwiać”…
To właśnie chcieliśmy podkreślić w zachowaniu bohaterów sztuki. Na naszą decyzję o zmianie epoki miała ponadto wpływ estetyka tego okresu. Staraliśmy się ją oddać w wystroju wnętrza rodzinnego domu Zofii i w kostiumach – szczególnie kobiecych.
Dzięki geniuszowi Fredry, który trwa już prawie dwa stulecia, spotykają się zatem nie tylko zrzędność z przekorą, ale także wiek XIX z XX i z XXI.

————————————————————————————

W piątek 25 października 2019 w CKiIO w Podkowie Leśnej odbyła się uroczysta promocja nowej książki prof. Andrzeja Tyszki „Od historii ku przyszłości”.
Organizatorami spotkania byli: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich oraz Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne wydawca wielu publikacji Jubilata.

Wielką niespodzianką dla licznie zebranych gości było przybycie wicepremiera prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który odznaczył Jubilata Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Promocja książki zbiegła się z 85-leciem urodzin prof.Andrzeja Tyszki.

Drogiemu Jubilatowi, jednemu z założycieli naszego stowarzyszenia z okazji osiemdziesiątych piątych urodzin składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia, szczęścia i dalszych lat współpracy.
Do życzeń dołączamy wielkie podziękowania za dotychczasową inspirującą wspólną działalność, za otwartość i życzliwy stosunek do świata, za niestrudzony wysiłek w budowaniu lokalnego patriotyzmu i postaw obywatelskich zgodnie z podstawowymi wartościami życia społecznego, za wyrafinowane ale pełne ciepła poczucie humoru, niezwykłe malarstwo i ogromną skromność.
Vivat Profesore
Przyjaciele ze Związku Podkowian

——————————————————————————

Miło nam poinformować, że w środę, 23 października 2019 o godz.11:00 w sali widowiskowej na Świerkowej 1 odbyła się kolejna debata oksfordzka w Podkowie Leśnej. Tym razem było to spotkanie międzypokoleniowe!

Tezy debaty „Uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkowe” bronili uczniowie Podkowiańskiego Liceum nr 60, a przeciwko niej występowali słuchacze Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA.

Debatę poprowadziła Katarzyna Królak – nauczyciel w Zespole Szkół BEDNARSKA, sekretarz Związku Podkowian, gośćmi –ekspertami będą: Anna Godzwon – dziennikarka i ekspertka prawa wyborczego oraz Jarosław Zbieranek – doktor nauk prawnych, politolog, specjalizujący się w problematyce prawa konstytucyjnego.

Organizatorami spotkania byli: Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Podkowiańskie Liceum nr 60, Związek Podkowian i LGD Zielone Sąsiedztwo.

Dotychczasowe debaty oksfordzkie przeprowadzone w Podkowie Leśnej:
1. „Szkoła nie powinna być obowiązkowa” – debata przeprowadzona przez uczniów Gimnazjum im. Prof. Kazimierza Michałowskiego (Szkolny Klub Debat) – rok 2017
2. „Organizacje społeczne nie są potrzebne mieszkańcom Podkowy Leśnej” – debata przeprowadzona z inicjatywy podkowiańskich organizacji społecznych z udziałem mieszkańców – rok 2018
3. „Nie warto umierać za ojczyznę” – debata przeprowadzona przez uczniów Gimnazjum im. Prof. Kazimierza Michałowskiego (Szkolny Klub Debat) – rok 2018
4. „Unia ma sens”- debata przeprowadzona przez uczniów Gimnazjum im. Prof. Kazimierza Michałowskiego (Szkolny Klub Debat) – rok 2019

————————————————————————
W drugim półroczu 2019r. stowarzyszenie nasze planuje dwa wydarzenia:
(1) edukacyjno-obywatelskie, tzw. Debatę Oxfordzką pomiędzy uczniami Liceum nr 60 przy Wiewiórek a słuchaczami podkowiańskiego Uniwersytetu Otwartego POKOLENIA. Temat debaty : „Uczestnictwo w wyborach powinno być obowiązkowe”, termin: środa, 23 października, godz.11 – 13.30, sala widowiskowa na Świerkowej.
(2) kulturalne, spektakl teatralny – jednoaktówkę Aleksandra Fredry pt.: ZRZĘDNOŚĆ I PRZEKORA w wykonaniu Nieformalnej Grupy Teatralnej MIĘDZY SŁOWAMI i zaproszonych muzyków. Premiera zaplanowana jest na 4 grudnia, na forum U.O.POKOLENIA, w czasie wykładowym tj o godz. 11.00 , na Sali Lustrzanej w Pałacyku-Kasyno.
Mamy tez przyjemność, w imieniu członka naszego stowarzyszenia, prof. Andrzeja Tyszki, oraz Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego – wydawcy wielu a również i ostatniej jego książki – jak również w imieniu podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich zaprosić na promocję najnowszej książki profesora zatytułowanej OD HISTORII KU PRZYSZŁOŚCI.

Promocja tytułu odbędzie się w Pałacyku-Kasyno dnia 25 października br. o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy

————————————————————————————-
W dniu 15.06.2019 w godz.11.00-14.00 na tarasie Pałacyku Kasyno odbył się pierwszy Ogród Zdrowia organizowany przez Związek Podkowian i CKiIO przy pomocy Poradni Dietetycznej Progresja z Milanówka, Przychodni BASIS z Podkowy Leśnej i Fundacji Prometeusz Ratowników Medycznych z Warszawy.
Chętni mogli wysłuchać krótkiego wykładu dr.Barbary Podogrodzkiej na temat przyczyn i konsekwencji nieleczonej hypercholesterolemi i wykładu dr.Marka Pleskota na temat hipercholesterolemii rodzinnej u dzieci, przyczyn otyłości u dzieci i wskazań do leczenia farmakologicznego. Jednocześnie każdy mógł przyjść i pobrać krew na poziom glukozy, cholesterolu, zbadać BMI i wagę ciała, ciśnienie krwi, ilość w % tk. tłuszczowej i porad dietetyka .

Instruktorzy Ratownictwa Medycznego pokazywali zasady udzielania pierwszej pomocy przy zakrztuszeniu się, wypadku rowerowym i u osób nieprzytomnych.

Można było zobaczyć i samemu wypróbować reanimacji na fantomie. Te ostatnie zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem harcerzy i harcerek z Podkowiańskiej drużyny ZHP pod kierownictwem Drużynowego Lecha Skowrona. Ogród Zdrowia sposorowany był przez Burmistrza Miasta Podkowa Lesna.

———————————————————————————————–

Związek Podkowian serdecznie zaprasza na imprezy współorganizowane przez nasze stowarzyszenie

Profilaktyka i promowanie zdrowego stylu życia. Profesjonalny pokaz udzielania pierwszej pomocy w wykonaniu specjalistów z Fundacji Prometeusz, pomiar poziomu glukozy, cholesterolu, ciśnienia i tkanki tłuszczowej. Lekarze specjaliści omówią skutki hipercholesterolemii i otyłości. Nauka udzielania pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym (na fantomie), nagrody dla uczestników.
Miejsce: przed Pałacykiem Kasyno, ul. Lilpopa 18


Bohaterem ogrodu będzie podkowianka, nasza sąsiadka i przyjaciółka – Danusia Szewczyk. Przedstawimy Jej twórczość (poezję dla dzieci i nie tylko) oraz wkład w życie kulturalne naszego miasta. Organizatorzy: Stowarzyszenie Związek Podkowian we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej.
Miejsce: ul. Błońska 50

„Pamiętajcie o ogrodach” – ogród muzyczny.
Niedziela 16 czerwca 2019 godzina 12.00—13.00
Bohaterem poetycko-muzycznego spotkania będzie Jonasz Kofta, którego piosenkę „Pamiętajcie o ogrodach” śpiewała cała Polska. Wystąpi Nieformalna Grupa Teatralna Między Słowami, w pracach której biorą czynny udział gospodarze Ogrodu.Usłyszymy wiele tekstów Kofty, które weszły w krwioobieg kultury polskiej i nie zdezaktualizowały się do dziś. Spektakl „Niepotrzebne. Skreślić.” miał swoją premierę w CKiIO. Organizatorzy: Maria i Włodzimierz Sarna, Grupa Teatralna Między Słowami. Patronat: Stowarzyszenie Związek Podkowian. Miejsce: ul. Cicha 27

————————————————————————————————
…Tylko Ci, którzy byli z nami wczoraj na premierowym spektaklu wiedzą, jakie ogromne były wzruszenia i emocje. Publiczność i zaproszeni goście specjalni – dopisali. Dziękujemy, że byliście z nami. Tak więc XV., jubileuszowy spektakl Grupy Teatralnej MIĘDZY SŁOWAMI – już za nami. A kto nie był, to niech żałuje, i studiuje program Festiwalu Otwarte Ogrody A.D.
2019 dla Podkowy Leśnej, bo tam znajdzie informację o ogrodzie muzycznym zat. ‚Pamiętajcie o Ogrodach’. Tak więc ponownie – zapraszamy na spotkanie z poezją Jonasza Kofty – tym razem w aurze ogrodowej….


———————————————————————————————–

Bohaterem najbliższego spotkania podkowiańskiej publiczności z Nieformalną Grupą Teatralną MIĘDZY SŁOWAMI będzie jeden z trójcy wieszczów polskiej piosenki – jak Jeremi Przybora nazwał Jonasza Koftę, Agnieszkę Osiecką i Wojciecha Młynarskiego.
W swoim nowym, XV., a więc jubileuszowym spektaklu, grupa MIĘDZY SŁOWAMI przypomni legendę warszawskich kabaretów studenckich, Festiwalu Piosenki w Opolu i programów rozrywkowych Polskiego Radia, poetę Jonasza Koftę. Spektakl, zatytułowany “NIEPOTRZEBNE. SKREŚLIĆ.“ jest współfinansowany z budżetu Podkowy Leśnej i powstał we współpracy z CKiIO.
Zapraszamy do Sali Lustrzanej w Pałacyku-Kasyno, ul. Lilpopa 8 w Podkowie Leśnej, dnia 8 czerwca, w sobotę, o godz. 18.00.
wstęp wolny

————————————————————————-

11 maja 2019 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano:
Zarząd
Barbara Podogrodzka
Beata T. Tarłowska
Katarzyna Królak
Zbigniew Jachimski
Krzysztof Cichowski
Komisja Rewizyjna:
Anna Łukasiewicz
Ewa Domaradzka
Stanisława Syller

———————————————————————-
Niecierpliwie czekamy (do 31 marca!!!) na ogłoszenie decyzji w konkursie Narodowego Instytutu Wolności – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w którym stowarzyszenie nasze złożyło wniosek na całoroczny projekt edukacyjno-kulturalny zatytułowany „Między Słowami, miedzy pokoleniami…..”. Projekt przewiduje nie tylko nowe tytuły w repertuarze Nieformalnej Grupy Teatralnej Między Słowami ale również działania edukacyjne realizowane, wspólnie z nauczycielami, w szkołach podkowiańskich i na U.O.POKOLENIA; tematyka – to odniesienie do zaplanowanych przez Grupę Między Słowami na 2019r spektakli.

Stowarzyszenie nasze, wespół z czterema innymi z terenu P.T.O., weszło w projekt z którym do N.I.W. – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 1a ̶ wystąpiło LGD Zielone Sąsiedztwo. Dwuletni partnerski projekt przewiduje wzmocnienie instytucjonalne zaangażowanych lokalnych stowarzyszeń. Projekt pt „Aktywność mieszkańców i organizacji społecznych w Podwarszawskim Trójmieście Ogrodów ” był przygotowywany w grupie partnerskiej. Liderem i koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie LGD Zielone Sąsiedztwo a partnerzy to: Związek Podkowian, Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa i Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wśród wspólnych działań zaplanowano : badania socjologiczne w PTO dotyczące aktywności obywatelskiej i społecznej , założenie platformy promującej lokalne organizacje na FB z kalendarzem wydarzeń w PTO, wydawnictwo promujące lokalne organizacje społeczne oraz wspólne wydarzenia takie jak konferencje, promocyjne spotkania, szkolenia, wizyty studyjne i wyjazdy integracyjne.
Złożyliśmy również wniosek w konkursie „Patriotyzm jutra” ogłoszonym przez Muzeum Historii na dofinansowanie projektu, który popularyzowałby wiedzę na temat Podkowy Leśnej.
Wniosek przewiduje wykonanie gry planszowej dotyczącej historii, znaczenia i miejsca w historii naszego miasta Pałacyku-Kasyno, razem z parkiem.

W aktualnie ogłoszonym konkursie dla NGO przez gminę Podkowa Leśna stowarzyszenie nasze również złożyło dwa wnioski – zarówno na działania w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego – na spektakl słowno-muzyczny pt. NIEPOTRZEBNE . SKRESLIĆ. jak i na kolejny, XV już podkowiański Festiwal Otwarte Ogrody A.D. 2019.

Nie tracąc nadziei na pozyskanie środków…. już pracujemy.
Oto zdjęcia z prób do spektaklu, którego premierę zaplanowaliśmy na czerwiec 2019.—————————————————————————————————
Po złożeniu rozliczeń ubiegłorocznych dotacji, po podsumowaniu roku 2018 – bilansach, sprawozdaniach i całej tej administracyjnej mitrędze (wkrótce informacja za rok 2018 udostępniona będzie na naszej stronie) rozpoczęliśmy przymiarki do realizacji tegorocznych planów. Jak na razie – szykujemy dwa duże projekty: kulturalny i pro-społeczny – planujemy zrealizować je wspólnie z podkowiańskimi szkołami i Uniwersytetem Otwartym POKOLENIA. A ponieważ to nieuchronnie generuje koszty – to już pierwsze wnioski o dofinansowanie takich projektów zostały złożone, a o następnych – myślimy intensywnie. Na dziś – rozpoczęły się próby teatralno-wokalne do nowego projektu NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ. Premierę najbliższego, międzypokoleniowego spektaklu muzycznego zaplanowaliśmy, wespół z CKiIO, na początek czerwca.

Beata T. Tarłowska
animatorka działań N.G.T MIĘDZY SŁOWAMI

——————————————————————————————
Sobota 15 września 2018 godz.17:00
90 LAT PARKU I PAŁACYKU-KASYNA – odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

PENTAX Image
Mieszkańcy Podkowy Leśnej zrzeszeni w organizacjach obywatelskich, pragnąc upamiętnić dzieje Pałacyku-Kasyno, odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą historii i fundatorom tego miejsca.
PENTAX Image
Po odsłonięciu odbyło się spotkanie poświecone przeszłości i przyszłości budynku Klubu Sportowego i Parku.
20180915_174211
Historia Pałacyku
Rok 2018 jest 90tym od chwili gdy ojcowie-założyciele miasta ogrodu przekazali mieszkańcom do wspólnego użytkowania park wraz z budynkiem pełniącym rolę Klubu Sportowego. Do historii przeszły uprawiane tu łyżwiarstwo, narciarstwo, saneczkarstwo, siatkówka, tenis i inne. Odbywały się również imprezy kulturalne. W budynku Klubu działała też restauracja.
Od 2008 r tj od otwarcia zrewitalizowanego budynku nazwanego niegdyś przez mieszkańców ‘Pałacykiem-Kasyno’ mieści on Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich i jest siedzibą organizacji społecznych. Informacją zamieszczoną na tablicy przypominamy jednak również kartę sportową tego miejsca w nadziei na rychłe przywrócenie, także parkowi, dawnych blasków sportowych i rekreacyjnych.

——————————————————————————————
Po raz czwarty wystawiliśmy spektakl PRZYJDZIE WALEC, tym razem w Konstancinie.
e-Zaproszenie_MŁYNARSKI_09-09-18
DSC09349
DSC09347
DSC09362DSC09346
——————————————————————————————

miedzyslowami logoTrwa nabór do grupy aktorsko-wokalnej MIĘDZY SŁOWAMI, która przygotuje nowy spektakl Piosenki Kazika.
Scenariusz i reżyseria – Ewa Golis
Scenografia – Marta Magnuska
Konsultacja wokalna – Aleksandra Kopp
Udział weźmie cały zespół aktorski, a ponadto poszukujemy do grupy aktorskiej jeszcze dwóch pań. Wskazany przedział wiekowy to 16-35 lat. Poszukujemy również dwóch muzyków: gitary i perkusji.
Początek warsztatów wokalno-aktorskich: 1 września; warsztaty będą odbywały się w każdy czwartek w CKiIO przy Świerkowej w Podkowie Leśnej od godz. 19tej (czas trwania – ok. dwie godziny).
Planowany termin premiery – 1 grudnia 2018 w CKiIO na scenie sali widowiskowej.

Zapraszamy chętnych.
Beata T. Tarłowska
animator Nieformalnej Grupy Teatralnej MIĘDZY SŁOWAMI
tel. 508 268 740
———————————————————————————–
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia reportażu z wernisażu wystawy
„Pospolite lecz nieznane”
———————————————————————————–
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 18 czerwca 2018 po długiej chorobie odeszła Yaśmina Strzelecka.
Podkowa_9.indd
Pianistka, pedagog, człowiek pióra, wieloletni członek naszego stowarzyszenia. Uhonorowana odznaką „Zasłuzony dla Podkowy Leśnej” za aktywne działania kulturalne i społeczne na rzecz naszej społeczności. Stworzyła i prowadziła Filharmonię Dziecięcą w CKiIO. Brała udział w wydawaniu niezależnej gazety „Głos Podkowy” (1991-1995). Była współtwórcą i redaktorem podkowiańskiego magazynu informacji i myśli „Homo sapiens podkoviensis” (2010-2013). Aktywnie uczestniczyła w festiwalu „Otwarte Ogrody” od powstania tej inicjatywy w 2005 r. organizując koncerty i wystawy we własnym ogrodzie. Swoją energią i pomysłami motywowała nas do działania. Będzie nam jej bardzo brakowało.

—————————————————————————————–
Z wielką przyjemnością informujemy, że tak jak co roku, członkowie Związku Podkowian wzięli czynny udział w Festiwalu Otwartych Ogrodów w Podkowie Leśnej.

PLAKAT_chwastyW piątek 15 czerwca o godz. 18:30 na otwarcie festiwalu odbył się wernisaż wystawy fotografii Marka Englisza. Wystawa nosi tytuł „Pospolite lecz nieznane” i jest poświęcona chwastom, które rosną w naszym najbliższym otoczeniu.
Wernisaż15_06_18
Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji obejrzeć wystawy serdecznie zapraszamy do Galerii Kasyno, ul.Lilpopa 18. Wystawa będzie prezentowana do końca lipca 2018.

W sobotę 16 czerwca Andrzej Tyszka był jednym z bohaterów spotkania literackiego „W sto lat później”. Prezentowano jubileuszowy tom „Podkowa Leśna. Sto opowieści + jedna” – wybór tekstów i redakcja Baltazar K. & A. Tyszka.
Okładka_AT
Gorąco polecamy tę „(…) kronikę dziejów zaklętą w zapisach pamięci i w słowie drukowanym.”, która oddaje ” (…) klimat Miasta Ogrodu i panoramę jego historii w stu opowieściach na 100-lecie.” I jak piszą autorzy we wstępie „Jako przystań zdrowej myśli i matecznik szlachetnej idei, Podkowa Leśna zasłużyła sobie na to!”

Tyszka 16_06_18 Na spotkaniu organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Poli Gojawiczyńskiej obecny był wydawca Biblioteki Świętokrzyskiej dr Maciej A. Zarębski, a laudację wygłosił prof. Longin Kaczanowski.

W niedzielę 17 czerwca Katarzyna Mosiej z rodziną otworzyli, jak co roku, ogród poświęcony profilaktyce zdrowotnej.
Profilaktykę doceniaj: zdrowe zęby, mniej wiercenia!
Plakat_KM
Mosiejowa 17_06_18

———————————————————————
W niedzielę 10 czerwca 2018 o godzinie 19:00 Nieformalna Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI kolejny raz zaprezentowała spektakl „Podkowianin Aktorem”, tym razem w Ogrodzie Urszuli i Leszka Dybowskich. w ramach Festiwalu Otwartych Ogrodów 2018 w Mieście Ogrodzie Sadyba.PENTAX Image
IMG_1349
PENTAX Image
IMG_1344
———————————————————————
1 czerwca 2018r rozpoczęły się obchody dziesięciolecia funkcjonowania podkowiańskiego Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich.
10 lat CKiIO baner Baner przygotowany przez Stowarzyszenie Wille Borki.

Piątkowa uroczystość miała charakter nieco kameralny; zaproszono osoby współpracujące z Centrum, zarówno indywidualnie, jak i działające w organizacjach i innych podkowiańskich instytucjach. W spotkaniu wziął udział Burmistrz naszego Miasta wraz z Małżonką oraz radni. Podczas spotkania dyrektor Centrum, Alina Witkowska wręczyła szczególnie zasłużonym dla tej dziesięcioletniej współpracy dyplomy – podziękowania.

Nasze Stowarzyszenie Związek Podkowian i Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI również takie dyplomy otrzymały.

10 lat CKiIO - dyplom-podziekowania dla Związku Podkowian

Obchody dziesięciolecia CKiIO były kontynuowane w niedzielę, 3 czerwca 2018 na terenie wokół Pałacyku. Na naszym stoisku prezentowaliśmy wiele naszych publikacji: książek i wydawane przez jakiś czas czasopismo “Homo Sapiens”.
P1130101

W części artystycznej wystąpiła nasza Grupa Teatralna “Między Słowami” (Elżbieta Kwiatkowska i Zbigniew Jachimski).
0076

———————————————————————
W sobotę 26 maja 2018 o godzinie 17.00 w sali lustrzanej Pałacyku-Kasyno odbył się jubileusz X-lecia amatorskiego ruchu teatralnego seniorów w Podkowie Leśnej.
20180526_180829(0)
Podkowiańscy seniorzy, a wraz z nimi cała kulturalna Podkowa, świętowali 10 rocznicę dnia, gdy na Uniwersytecie Otwartym POKOLENIA po raz pierwszy słuchacze, a właściwie słuchaczki zaprezentowały własny, autorski, program poetycko-muzyczny ‘Liryki Wisławy Szymborskiej’. Dla stowarzyszenia Związek Podkowian, które wespół z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, współorganizowało i przez pięć lat prowadziło U.O.POKOLENIA stało się to okazją do prezentacji, w postaci albumu TEATR I MY, historii tych działań, które od 2008 r. odbywają się pod naszymi skrzydłami.

ALBUM X lat_OKLADKA

20180526_173459

20180526_171159
———————————————————————
Po raz trzeci wystawiliśmy spektakl PRZYJDZIE WALEC, tym razem w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie.
Plakat_MŁYNARSKI_25-05-2018
DSC_0146

Nagranie piosenki „Dwanaście godzin z życia kobiety” w wykonaniu Moniki Kraszewskiej-Dębskiej

DSC_0127
DSC_0124
———————————————————————

Stowarzyszenie złożyło następujące wnioski w konkursach dla NGO:

– w starostwie pruszkowskim – na pokrycie kosztów spektaklu PRZYJDZIE WALEC w pięknej sali powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Przyznano nam dofinansowanie w wys. 1800 PLN – tj pełną kwotę o jaką się ubiegaliśmy. Udział w przedstawieniu bierze cały zespół oraz uczniowie podkowiańskiej szkoły samorządowej. Reżyseria – Andrzej Precigs. Data spektaklu: 25 maja.

– w gminie Podkowa Leśna – na pokrycie kosztów nowego spektaklu zaplanowanego przez Grupę MIĘDZY SŁOWAMI – zatytułowanego ‘Piosenki Kazika’ – wg pomysłu Ewy Golis i Marty Magnuskiej – absolwentek Łódzkiej Szkoły Filmowej. Udział ma wziąć cały zespół MIĘDZY SŁOWAMI i ponadto pani reżyser będzie jeszcze zapraszała osoby śpiewające i muzyków. Zebranie organizacyjne – 16 czerwca br. Premiera przewidziana na listopad. Tym razem dofinansowanie wynosi nieco ponad 50% wnioskowanej kwoty. Szukamy więc środków dalej, aby móc zrealizować zamierzenie!

– oczekujemy jeszcze na rozstrzygnięcie o losach kolejnego wniosku – w konkursie dla NGO ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. tematyka:
…. wspieranie samodzielności i aktywności osób starszych poprzez zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna, proekologiczna i społeczna…..

Grupa Nieformalna złożyła też wniosek w mini-konkursie grantowym w CKiIO.

————————————————————————-
15 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybrano nowych członków Zarządu.
Przewodniczaca – Barbara Podogrodzka
Wiceprzewodniczaca -Teresa Tarłowska;
Skarbnik – Zbigniew Jachimski;
Sekretarz – Katarzyna Królak
Członek – Andrzej Tyszka
Członek – Krzysztof Cichowski

———————————————–
Zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze
pierwszy termin: niedziela, 15 kwietnia 2018 godz.10.15
drugi termin: niedziela, 15 kwietnia 2018 godz.10.30

ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna
(budynek MOK)

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Zebrania
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
4. Informacja o dokonaniach stowarzyszenia w 2017-2018
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sparawozdanie finansowe
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej
7. Wybory uzupełniające do Zarządu
8. Wolne wnioski
9. Przyjęcie uchwał
10. Podsumowanie i zakończenie obrad

Przewidywany czas spotkania – dwie godziny.

——————————————————————–
POŻEGNANIE

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 23 marca 2018 odeszła Zofia Broniek. getimage
Artystka, Człowiek Kultury, związana z podkowiańską społecznością tworzącą od lat 70. wspólnotę artystyczną i obywatelską. Była współtwórcą i redaktorem naczelnym Podkowiańskiego Magazynu Kulturalnego – czasopisma, które przez 22 lata rozsławiało Podkowę Leśną daleko poza jej granice. Kolejne numery można było znaleźć na półkach empików w całej Polsce. Ujmowały one czytelników zarówno niepowtarzalną formą graficzną na najwyższym poziomie artystycznym, jak i tekstami: ciekawymi, niezwykle starannie dobranymi do myśli przewodniej danego numeru. Nas szczególnie cieszyły te, w których Zosia dzieliła się swoimi opiniami i wrażeniami z podkowiańskich imprez kulturalnych: Otwartych Ogrodów, wernisaży malarskich, czy spektakli naszych amatorskich teatrów. Mieliśmy silne przekonanie, że mamy w Niej życzliwego obserwatora i przyjaciela. Będzie nam brakowało jej delikatnego uśmiechu i serdeczności, którą darzyła ludzi.

Przyjaciele ze Związku Podkowian

Zofia Broniek – Pochwała chwili
film nakręcony przez Podkowiańską Wideokronikę działającą przy Związku Podkowian.

———————————————-
14 marca 2018 TVP2 pokazała w programie „Pożyteczni.pl” działania naszej Grupy Teatralnej Między Słowami.

Bohaterami tego programu byli również:
UTW w Grodzisku Mazowieckim prowadzone przez stowarzyszenie EUROPA i MY
oraz U3W w Milanówku prowadzone przez stowarzyszenie U3W
Link do reportażu

———————————————————————————
W niedzielę 4 marca 2018 o godz. 17:00
odbyła się debata oksfordzka, w czasie której dyskutowano nad tezą:
„Organizacje obywatelskie nie są potrzebne mieszkańcom Podkowy Leśnej”
Debata była organizowana we współpracy z LGD Zielone Sąsiedztwo.
Opozycja
Zasady Debaty Oksfordzkiej ZwPodkowian

Więcej informacji w zakładce Debata oksfordzka

————————————————————-

W niedzielę 11 lutego 2018 Nieformalna Grupa Teatralna MIĘDZY SŁOWAMI ponownie zaprezentowała spektakl „Przyjdzie walec czyli rozprawa nad twórczością Wojciech Młynarskiego”.

IMG_1567

————————————————-

W niedzielę 14 stycznia 2018 godz.18.30 odbyło się Walne Zgromadzenie Zwiazku Podkowian.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania

4. Sprawozdanie za rok 2017

5. Zgłoszenie rezygnacji członków zarządu.

6. Dyskusja na temat dalszej działalności związku

7. Wolne wnioski

8. Przyjęcie uchwał

9. Podsumowanie i zakończenie obrad