2014

Apel 2014

Apel stowarzyszenia Związek Podkowian w sprawie kondycji zieleni w mieście

„Decyzją [Ministra Kultury] znak l. dz KIVIII/1194/1801/81 z dnia 22 października 1981 roku Miasto-Ogród Podkowa Leśna zostało wpisane do rejestru zabytków jako układ urbanistyczny wraz z zabudową i zielenią w granicach administracyjnych pod numerem 1194A…” (cytat zaczerpnięty z serwisu informacyjnego Miasta). – co ma na celu zachowanie unikalnego charakteru miasta.
Od tej chwili minęły już 32 lata. Życie w naszym mieście, pod zarządem zapisów Ustawy o Ochronie Zabytków i Ustawy o Ochronie Przyrody biegnie swoją drogą. Warto zastanowić się, czy miasto i jego mieszkańcy zyskali na tej decyzji czy nie. Każdy z mieszkańców ma naturalnie na ten temat swoje zdanie, lecz wszyscy, mamy nadzieję, zgodzimy się, że do niewątpliwych plusów zaliczyć należy zachowanie oryginalnego układu urbanistycznego i niskiej zabudowy, wyeliminowanie z terenu miasta uciążliwych zakładów produkcyjnych itd.
Jednocześnie sytuacja ta stała się źródłem narastających problemów zarówno dla poszczególnych mieszkańców jak i całego miasta.
Do takich minusów należy niekontrolowana ekspansja roślinności, zmieniająca charakter miasta nie tylko w porównaniu z założeniami (co widać na archiwalnych fotografiach), lecz również w okresie obowiązywania ochrony, która z zasady miała tym zmianom przeciwdziałać. Przykładem może być zanik czytelności układu urbanistycznego w rejonie ulic Wrzosowej i Storczyków lub u zbiegu Sarniej i Głównej na skutek samoistnego zarastania zaprojektowanych tam placów.
Inną, lecz nie mniej ważną sprawą jest wpływ pogarszającego się mikroklimatu Podkowy na stan zdrowia mieszkańców. Biorąc pod uwagę fakt, że idea miast ogrodów i wywodzące się z niej założenie Podkowy Leśnej kładły główny nacisk na higienę i zdrowotne walory postulowanych rozwiązań, szokującym wydaje się fakt prawnie chronionej degradacji warunków życia w naszym mieście. W Podkowie jest bowiem coraz bardziej ciemno i wilgotno, co nie pozostaje bez wpływu na zdrowie mieszkańców, na co zwracają uwagę praktykujący w naszym mieście lekarze.
Ma to również negatywny wpływ na kondycję naszych domów, które często z braku słońca i bliskości ciemnych oraz wilgotnych terenów zielonych, mimo wysiłków właścicieli obrastają mchem, ulegają zagrzybieniu co prowadzi do nieuchronnej dewastacji. Dotyczy to oczywiście w takim samym stopniu budynków nowych jak i zabytkowych objętych ochroną konserwatorską.
Kolejnym problemem jest sprawa bezpieczeństwa. Stare, chore i zniszczone drzewa są zagrożeniem dla życia ludzi i dobytku. Tylko w roku 2013 padło w mieście kilka starych kolosów, niszcząc w efekcie swojego upadku najbliższą zieleń, ogrodzenia, samochody.
Zwracamy się więc z pytaniem czy mimo restrykcyjnych przepisów i egzekwowania ich przez władze z reguły zgodnie z literą prawa, a zbyt często w sprzeczności z jego duchem, możliwe jest zmniejszenie negatywnych skutków objęcia naszego miasta ochroną konserwatorską?
Apelujemy do właścicieli i zarządców nieruchomości aby:
Uważnie i troskliwie przypatrzyli się rosnącym na ich terenie drzewom i w porę interweniowali.
Rozważnie projektowali swoje ogrody bowiem posadzony rząd uroczych świerczków staje się po kilkunastu latach nieprzeniknioną dla światła ścianą drzew.
Apelujemy do władz miasta aby:
Zapewniły konsekwentną korekcję i pielęgnację zieleni miejskiej, szczególnie w miejscach ważnych ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.
Wspierały wysiłki mieszkańców chcących należycie pielęgnować rośliny w swych ogrodach.
Wydanie stosownego pozwolenia na wycięcie powinno być sprawą nie tylko oczywistą ale wręcz pilną, bo z odpowiedzialności za skutki zaniedbań ani właściciela, ani władz miasta żadna z przytoczonych powyżej ustaw nie zwalnia.
Sprawę tę reguluje dostatecznie obowiązujące nas wszystkich miejscowe prawo, jakim jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna nr 84/XIX/2008 z 26 czerwca 2008r) , gdzie w par. 17.pkt 2 czytamy: cyt. W przypadku drzew zniszczonych i zagrażających bezpieczeństwu ludzi, ustala się nakaz ich wymiany. Drzewo usunięte z przyczyn wymienionych powyżej należy zastąpić nowym, już wstępnie ukształtowanym drzewem, gatunku dostosowanego do lokalnego ekosystemu i aktualnych warunków Środowiska”

Zarząd Stowarzyszenia
Związek Podkowian

EDUKACJA ARCHITEKTONICZNA
Kształtowanie świadomości architektonicznej potrzebą społeczną

11 października 2014 o godz.16 w CKiIO w Podkowie Leśnej (Pałacyk Kasyno) odbyło się spotkanie prowadzone przez Dariusza Śmiechowskiego, który od lat promuje wprowadzenie edukacji architektonicznej do szkół realizowane w Polsce i w innych krajach Europy. Do dyskusji zostali zaproszeni wykładowcy akademiccy, architekci praktycy, animatorzy, którzy wzięli udział w naszym projekcie „Kształtowanie świadomości architektonicznej potrzebą społeczną”.
Na spotkaniu prezentowany był również „Poradnik architektoniczny dla miasta-ogrodu Podkowy Leśnej” -autorstwa Izabeli Gajcy, Andrzeja Bruno Kutiaka i Magdaleny Prosinskiej wydany przez Urząd Miasta.
zaproszenie zakończenie projektu

Dodaj komentarz